Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Klachtenregeling

Lucas Onderwijs heeft een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling en biedt de mogelijkheid een gesprek te voeren met een van de externe vertrouwenspersonen. Hieronder kunt u lezen voor welke situatie welke regeling bedoeld is.

 

Klachtenregeling

Interne procedure

Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen Lucas Onderwijs, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij Lucas Onderwijs is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling.

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost.


Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post: Lucas Onderwijs, postbus 93231, 2509 AE Den Haag t.a.v. mevrouw L. Eelkema. U kunt ook mailen naar klachten@lucasonderwijs.nl.

Externe procedure

U kunt voor de afhandeling van een klacht ook direct naar de externe klachtencommissie.
Na de interne afhandeling van een klacht door Lucas Onderwijs kunt u ook nog terecht bij de externe klachtencommissie.
De scholen voor confessioneel onderwijs (rooms-katholiek, protestants-christelijk, interconfessioneel) en De School in Zandvoort zijn aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). De scholen voor algemeen bijzonder onderwijs (met uitzondering van De School in Zandvoort) en openbaar onderwijs zijn aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen. De adressen zijn:

 

 • Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
  Postbus 82324
  2508 EH Den Haag
  070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
  info@gcbo.nl

 

 

> Download de Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

 

Externe vertrouwenspersonen

Lucas Onderwijs biedt medewerkers, leerlingen, ouders, vrijwilligers en personen die anderszins deel uitmaken van een school de mogelijkheid een gesprek te voeren met één van de externe vertrouwenspersonen. Op dit moment zijn de vaste externe vertrouwenspersonen van Lucas Onderwijs helaas langere tijd niet beschikbaar.

De komende periode vervangen mevrouw Van Deursen en mevrouw Flohr van Stichting Kwadraad de vaste externe vertrouwenspersonen.

 

Wanneer u een afspraak wilt maken met één van de externe vertrouwenspersonen dan kunt u een e-mail sturen naar vertrouwenspersoon@kwadraad.nl of bellen met het nummer 088 900 4000 (algemeen nummer van Kwadraad). Er wordt dan binnen twee werkdagen contact met u opgenomen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met mevrouw Van Deursen op nummer 06 40 56 74 97 of met mevrouw Flohr op nummer 06 18 68 01 46. Vermeld in uw aanvraag van welke organisatie/school u komt.

  

> Kijk voor meer informatie over (de rol van) de vertrouwenspersoon in de Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

 

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand.

Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:

 • een (dreigend) strafbaar feit;
 • een (dreigende) schending van regels;
 • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 • een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
 • een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
 • enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.

 

Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern:
 • bij het bevoegd gezag;
 • bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand het bevoegd gezag betreft;
 • bij de vertrouwenspersoon integriteit.

> Download de Klokkenluidersregeling

Vertrouwenspersoon integriteit

Een (vermoeden van een) misstand kunt u melden bij meneer N. van der Perk, vertrouwenspersoon Integriteit binnen Lucas Onderwijs. Neem hiervoor contact op met Liana Eelkema of bel met 070-300 11 55.

 

> Kijk voor meer informatie over (de rol van) de vertrouwenspersoon Integriteit in de Klokkenluidersregeling