Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Medezeggenschap

Medezeggenschap is binnen Lucas Onderwijs geregeld op schoolniveau en op stichtingsniveau.

Medezeggenschapsraad (school-MR)
Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze raad. De MR praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, het financieel beleid van de school en de organisatie van de school. Meer informatie over de MR op een bepaalde school, kunt u opvragen bij de directie van de school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Om medezeggenschap op een hoger niveau in de organisatie mogelijk te maken, heeft Lucas Onderwijs twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR) in het leven geroepen: één voor het primair onderwijs en één voor het voortgezet onderwijs. Elke GMR bestaat uit personeelsleden en ouders van de verschillende scholen uit het primair of voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs maken ook leerlingen deel uit van de GMR. De GMR praat over thema's op stichtingsniveau, zoals het meerjaren strategisch beleidsplan, het financieel beleid, de klachtenregeling van de stichting en de centrale diensten. Een GMR kan ook het initiatief nemen om een onderwerp aan te snijden wanneer dit een meerderheid van de scholen betreft.
 

Het voortgezet onderwijs kent vanwege de organisatie van de 33 vestigingen in drie regio's ook drie regioraden. De regioraden zijn geen organen op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen en daarmee geen onderdeel van de formele medezeggenschapsstructuur van Lucas Onderwijs op grond van de WMS. De regioraden zijn ingesteld als organen op grond van een eigen reglement, en zijn bedoeld als klankbord voor de regiodirecteur en als platform voor kennisdeling voor school-MR'en. Meer informatie hierover kunt u opvragen via de school-MR of directie van uw school.


Meepraten?
Voor meer informatie over de GMR kunt u contact opnemen met het bestuursecretariaat.

Contactpersoon GMR primair onderwijs:
Mw. H. Gondrie, telefoon 070 - 300 9402
hgondrie@lucasonderwijs.nl 

Contactpersoon GMR voortgezet onderwijs:
Mw. I. van Hagen, telefoon 070 - 300 9400
ivhagen@lucasonderwijs.nl

Meer weten?