Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Organisatie

Structuur

Lucas Onderwijs is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur. Momenteel vallen zesenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en drie regio's voor voortgezet onderwijs met in totaal tweeëndertig vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

 

Organigram

(vanaf 2021)

 

 

Ruim 36.000 leerlingen
Alles bijeen zijn in de scholen ruim 4.200 personeelsleden werkzaam die de zorg hebben voor meer dan 36.000 leerlingen.

 

Bundeling
De scholen in het primair onderwijs zijn samengevoegd in clusters. Vier clusterdirecteuren sturen de clusters aan en vormen de schakel naar het College van Bestuur via het bestuursmanagementteam primair onderwijs.

In het voortgezet onderwijs zijn de scholen gebundeld tot regio's. De scholen van Scholengroep Den Haag Zuid-West vormen van 1 augustus 2021 tot 1 januari 2022 een tijdelijk toegevoegde vierde regio, onder leiding van de regiodirecteur Den Haag. In deze periode vindt gesprek en besluitvorming plaats over een nieuwe regio-indeling en de hieruit voortvloeiende aanpassingen in de (mede)zeggenschapsstructuur. De drie regiodirecteuren nemen deel aan het bestuursmanagementteam voortgezet onderwijs dat het College van Bestuur ondersteunt.


Bureau
Lucas Onderwijs kent op centraal niveau een bureau, waar naast het bestuur ook de stafdiensten HRM, Financiën & Administratie (F&A), Facilitaire Zaken (FZ), Informatiebeheer (IB), Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie (OK&I) en het Bestuurssecretariaat gehuisvest zijn.

Klik hier voor de statuten van Lucas Onderwijs
Klik hier voor het managementstatuut voortgezet onderwijs
Klik hier voor het managementstatuut primair onderwijs